Arkivan.az » Təhsil » Savad kursları və “Ağ məktəb”

Savad kursları və “Ağ məktəb”


 1932-1938-ci il­lər­də 7 il­lik mək­təb­lə­rin nəz­din­də hər bir mə­həl­lə­də qa­dın və ki­şi­lər üçün sa­vad kur­sla­rı da ya­ra­dıl­mış­dır. On­la­ra dərs de­mək üçün yax­şı oxuy­an yu­xa­rı si­nif şa­g­ird­lə­rin­dən də is­ti­fa­də edi­lir­di. Abdurrəhman Səmədov "Yax­şı ya­dım­da­dır, mən o za­man V-VI si­ni­f­lər­də oxuy­ar­kən dərs əla­çı­sı ki­mi kən­din ilk müəl­li­mi, Bağ­lakücə 7 il­lik mək­tə­bi­nin di­rek­to­ru iş­ləy­ən mər­hum Və­kil Bay­ra­mo­vun də­və­ti ilə Qı­zı­laküçə mə­həl­lə­si üçün təş­kil edi­lən sa­vad kur­su­na cəlb edi­lən adam­la­ra Mol­la Müzəf­fər Axun­dun evin­də dərs de­mi­şəm”.  Ər­ki­van "Ağ mək­təb"i il­lər keç­dikcə in­ki­şaf edə­rək ray­on­da və hət­ta bö­lg­ə­də tə­d­ris, tə­lim-tər­biyə sa­hə­sin­də nümu­nə­vi or­ta mək­təb ki­mi ta­nı­nır. Bu­ra­da xüsu­sən nümu­nə­vi kimya, fi­zi­ka, ka­bi­nə­lə­ri (la­bo­ra­to­riy­a­la­rı) təş­kil edil­miş­dir. Bun­dan baş­qa "Ağ mək­təb"də bə­dən tər­biy­ə­si və id­man ka­bi­ne­ti da­ha yüksək sə­viyy­ə­də təş­kil edi­lə­rək şa­g­ird­lə­rə hər­bi və­tən­pər­vər­lik ru­hu aşı­la­maq məq­sə­di­lə 1938-ci il­lər­də hər­bi ka­bi­ne­tə çe­v­ril­di və bu­ra­da hər­bi dər­slər ke­çi­ril­di. İlk hər­bi dər­slə­ri dey­ən hər­bi müəl­li­mi­miz Ma­sal­lı­nın İs­kən­dər­li kən­din­dən olan Mə­həm­mədhüseyn Axun­dov idi. Bu da ya­dam­da­dır ki, ray­o­nun di­g­ər mək­təb­lə­rin­dən yu­xa­rı si­nif şa­g­ird­lə­ri xüsu­si cəd­vəl üzrə təy­in edil­miş günlər­də "Ağ mək­təb"də­ki kimya, fi­zi­ka və hər­bi ka­bi­nə­lər­də (la­bo­ra­to­riy­a­lar­da) prak­tik mə­şğ­ə­lə­lər­də iş­ti­rak edir­di­lər. Hər il "Ağ mək­təb"i bi­ti­rən müda­vim­lə­rin ək­sə­riyy­ə­ti ar­dıc­ıl ola­raq ali mək­təb­lə­rə qə­bul olu­nur­du­lar. Bütün bu key­fiyy­ət­lə­ri­nə gö­rə Ər­ki­van "Ağ mək­təb"i nümu­nə­vi or­ta mək­təb ki­mi ray­on, bö­lgə və re­s­pub­li­ka miqy­a­sın­da ta­nın­mış və yüksək hör­mə­tə ma­lik ol­muş­dur. "Ağ mək­təb"in fə­a­liyy­ət xid­mə­ti və na­i­liyy­ət­lə­ri­nin nə­tic­ə­si­dir ki, Ər­ki­van kən­din­də ziy­a­lı po­ten­si­a­lı xey­li in­ki­şaf et­miş­dir.  
İn­di "Ağ mək­təb" xüsu­si tə­mayüllü li­sey ki­mi fə­a­liyy­ət gö­s­tə­rir.
Ər­ki­van "Ağ mək­təb"inin Masallının təhsil tarixində mühüm rolu nəzərə alınaraq 1998-ci il­də Zahir Əmənovun və Sücəddin Novruzovun təşəbbüsü ilə onun 70 il­lik yu­bi­leyi tən­tə­nə­li su­rət­də qeyd edil­di. Yu­bi­ley­də Azər­bayc­a­nın xalq şa­i­rə­si Mir­va­ri Dil­ba­zivə o vaxt rayonun icra başçısı işləyən Teymur Yəhyayev iş­ti­rak ediblər.
Ha­zır­da Ər­ki­van kən­din­də fə­a­liyy­ət gö­s­tə­rən 6 mək­təb­də 2600 nə­fər şa­g­ird təh­sil alır ki, bun­la­rın tə­lim-tər­biyəsi ilə 230-a yaxın yüksək ix­ti­sas­lı müəl­lim mə­şğ­ul olur. 
                                          Ər­ki­van­da "Ağ mək­təb"ə qə­dər və "Ağ mək­təb"də di­rek­tor iş­lə­miş müəl­lim­lər

 
Mu­sa Za­hi­dov — Bə­dir­li, 1920-1921
Və­kil Bay­ra­mov — Pə­lə­ngküştə, 1921-1925
Mir Ələk­bər Ağ­ay­ev — Ma­sal­lı, 1926-1928
Mir­zə İs­may­ıl Əzi­mov — Şə­rə­fə, 1928-1930
Hüseyn Hüsey­nov — Qa­zax ray­o­nun­dan, 1930-1931
Nüsrət Mir­zəy­ev — Bə­dir­li, 1931-1932
Fə­tul­la Ab­dul­lay­ev — Dad­va kən­di, 1932-1934
Əli Bağ­ır­za­də — Bə­dir­li, 1935-1937
Qu­lamhüseyn Mah­mu­dov— Dad­va kən­di, 1937-19423
Mir­nuh Hüsey­nov — Lən­kə­ran, 1942-1943
Mən­su­ma Əli­bəy­o­va — Ba­kı­lı, 1943-1944
Əli Bağ­ır­za­də — Bə­dir­li, 1944-1950
İz­zət Cə­biy­ev — Bə­dir­li, 1950-1952
Ən­vər Hə­sə­nov — Bə­dir­li, 1952-1960
Fa­zil Nağ­ıy­ev — Bə­dir­li, 1961-1965
Xur­şud Qa­sı­mov — Həsənəkücə, 1965-1969
Fəyy­az Hə­sə­nov — Bə­dir­li, 1969-1980
Şəm­səd­din Əm­ras­la­nov — Pə­lə­ngküştə, 1980-1983
Hac­ı­ba­ba Əm­ra­hov — Bə­dir­li, 1983-1988
Za­kir Əliy­ev — Abas­lı mə­həl­lə­sin­dən, 1989-1993
Bur­han Ağ­a­ba­lay­ev — Abas­lı,1993-1993
Nurəddin Məlikov – Həsənəküçə
Fərhad Qənbərov - Göllü
Rasif Cabbarov - Ramazanlı
Zahirə Məmmədova – İsoba (Hal-hazırda direktordur) 
  • Tarix: 17.03.2015, 02:08
Xəbəri paylaş
«    May 2024    »
BeÇaÇCaCŞB
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Xəbərlər